Szkolenia BHP i PPOŻ - Projekt organizacji robót| Opracowanie POR| Usługi BHP PPOŻ dojazd od ręki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolenia BHP i PPOŻ

Oferta

Profesjonalne kursy, szkolenia BHP i PPOŻ Warszawa w Biurze Klienta, dojazd - szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie.
W rejonie Warszawy dojazd do biura Klienta w cenie szkolenia.
Wykładowcy ABC-HSE są wysokiej klasy specjalistami posiadającymi wykształcenie wyższe, wiedzę, doświadczenie oraz wysoką kulturę osobistą.
Potrzebujesz kursu, szkolenia BHP w Warszawie? Profesjonalne kursy, szkolenia wstępne i okresowe BHP w Warszawie - ABC-HSE to dobry wybór.
Nasi specjaliści są mobilni: dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce.
Przeprowadzimy szkolenie BHP i PPOŻ w siedzibie Klienta, lub w dogodnie ustalonej lokalizacji.


Każdy z instruktorów ukończył stosowne kursy przygotowujące i uprawniające do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ.

Brak ważnych szkoleń, kursów BHP i PPOŻ pracowników może przyczynić się do dotkliwych kar finansowych i nieprzyjemnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz całej organizacji.

ABC-HSE to:

  • Kursy szkolenia wstępne BHP Warszawa,

  • Kursy szkolenia okresowe BHP Warszawa,

  • Kursy szkolenia w systemie e-learningowym - Więcej informacji,

  • Kursy szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa,

  • Kursy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa,

  • Specjalistyczne kursy szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program.


Kursy Szkolenia wstępne Warszawa - dojazd

Kurs szkolenie wstępne BHP: przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, obejmujące szkolenie wstępne ogólne, (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).
Instruktaż ogólny odbywają , nowo zatrudnieni pracownicy niezależnie od rodzaju umowy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Aby przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy niezbędne jest spotkanie z pracownikiem.


Ważność kursu szkolenia wstępnego BHP
Szkolenie wstępne jest ważne:
- dla osób kierujących pracownikami: 6 miesięcy,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
6 miesięcy,
- dla pozostałych grup zawodowych ( inżynieryjno-techniczne, administracyjno
biurowe) : 12 miesięcy.

Po tym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe - zapraszamy.

Ważność kursu szkolenia okresowego BHP
Szkolenie okresowe BHP
w zależności od zajmowanego stanowiska jest ważne:
- dla pracowników administracyjno-biurowych
6 lat
- dla pracowników inżynieryjno
technicznych 5 lat
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
5 lat
- dla stanowisk robotniczych
3 lata, w przypadku bardzo dużego lub dużego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa - 1 rok lub 2 lata.

Częstotliwość szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych określa pracodawca biorąc pod uwagę zagrożenia na stanowisku pracy.

Data od której liczy się ważność szkolenia okresowego BHP to data wystawienia zaświadczenia.

Kursy szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa

W ciekawy sposób pokażemy jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarowego, jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego, jak zadbać o siebie w razie pożaru.
Kursy i szkolenia służą zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie to skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy.
Jedynie przy wyćwiczonych odpowiednich zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się wydatnie szanse na wyjście z opresji bez szwanku. Ćwiczenie czyni mistrzem.


Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa
Pozwalają one poznać zarówno aspekty prawne, zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne odbywające się w formie ćwiczeń. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

Specjalistyczne kursy szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program
Polecamy wzbogacenie o część praktyczną standardowych szkoleń BHP. Szkolenia PPOŻ z wykorzystaniem gaśnic w celu ugaszenia realnego pożaru lub ćwiczenia w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz materiałów opatrunkowych stanowią duże uatrakcyjnienie oferty szkoleniowej.

Kursy szkolenia w systemie e-learningowym
ABC-HSE w ofercie posiada szkolenia e-learningowe skierowane do  pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Dla stanowisk robotniczych przepisy nie dopuszczają możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (przez internet).
Jedyną dopuszczalną formą szkolenia bhp dla stanowisk robotniczych jest instruktaż. Do przeprowadzenia szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych konieczne jest spotkanie z pracownikami. Więcej informacji


Cennik szkoleń

Podstawa prawna

Pracodawca

art. 237 3 §21 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków - szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Pracownik

art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (…).
art. 237 3 §2 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…).

Osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną (dzieło, zlecenie)

art. 304 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (...).
Obowiązki, o których mowa w art. 211 Kodeksu Pracy (m.in. odbywanie szkoleń BHP) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego