Projekt Organizacji Robót (POR) - Projekt organizacji robót| Opracowanie POR| Usługi BHP PPOŻ dojazd od ręki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt Organizacji Robót (POR)

Oferta

Opracowanie POR, aktualizacja, korekta - szybko, dokładnie, tak aby Klient był zadowolony.

ABC-HSE opracuje, dokona korekt lub zaktualizuje projekt organizacji robót POR.
Zapewniamy profesjonalne wsparcie związane z opracowaniem, aktualizacją, korek projektu organizacji robót (POR).
ABC-HSE szybko i sprawnie opracuje, poprawi, zaktualizuje
plan projekt organizacji robót POR na każdy Kontrakt.

Wymóg
sporządzenia projektu organizacji robót POR spoczywa na kierowniku budowy. Kierownik budowy zapewnia sporządzenie projektu organizacji robót POR. Kierownik Budowy może powierzyć sporządzenie projektu organizacji robót POR firmie posiadającej doświadczenie i kompetencje w tym zakresie.
Taką firmą jest ABC-HSE.


Projekt organizacji robót POR jest sporządzany w oparciu o plan BiOZ kontraktu.
Plan BiOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót i specyfikę obiektu budowlanego.

Po zapoznaniu się z projektem organizacji robót każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nim.
Opracowanie i aktualizacja planu
projektu organizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy i Podwykonawców, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na kontrakcie i ograniczenia ryzyka powstania wypadku.

Opracowanie/aktualizacja POR - Cennik

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane art. 21a ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego